می*توانید بیش از آنچه تا به *ال نیاز داشتید، پول به دست آورید.

همه ما در قبال مؤسسات خیریه آسیب پذیر و زود باور مسئولیم، باید به آنها هشدار دهیم تا خام این شعار دلفریب و افسونگر نشوند که "می*توانید بیش از آنچه تا به *ال نیاز داشتید، پول به دست آورید، دیگر نیازی به جمع کردن اعانه نخواهید داشت، دست از گدایی کردن بردارید و به فروش کالا برای مؤسسه خود در بازار روی آورید." چنین جملات اغواکننده ای برای مؤسسات خیریه ای که درک ص*ی*ی از مسئولیت سخت و طاقت فرسای استخدام داوطلبین، مشخص کردن آینده کار، مدیریت کمپین ها و درخواست پول ندارند، بسیار جذاب و شیرین است. به نظر آن ها دیجیتال مارکتینگ و سئو سایت و فروش کالا و خدمات بازاریابی دیجیتال بسیار آسان تر و را*ت تر از جمع آوری اعانه است. این وظیفه انسانی ماست که مدام به آن ها گوشزد کنیم که جمع آوری اعانه هیچ همخوانی و مناسباتی با آسایش و را*تی ندارد، اگر می*خواهید در این راه موفق شوید باید عزم خود را جزم کنید. زمانی که تصمیم می*گیرید کالایا خدمات یک تأمین کننده را به نفع مؤسسه خیریه خود بفروشید، *تماً به تأمین کننده اصرار کنید پاسخی برای سوالات زیر ارائه دهد؛۱. هزینه های ما در کل چیست؟ هزینه و شر* کامل هر یک از هزینه هایی که پرداخت آن برعهده ماست را در همین ابتدا مشخص کنید.

۲. پس از به فروش رسیدن اقلامی*که بر سر آن توافق کردیم، سود خالص ما چقدرخواهد بود؟

۳. باید کل کالا را یک جا خریداری کنیم؟ امکان پس دادن کالاها وجود دارد، در این صورت باید هزینه انبارداری مجدد بپردازیم یا مبلغ پرداختی را تمام و کمال به *ساب ما بازمی*گردد؟ برای پس دادن کالا م*دودیت زمانی وجود دارد؟

۴. اگر کالا را به صورت امانی بفروشیم برای بازگرداندن جنس م*دودیت یا جریمه ای درنظر گرفته می*شود؟ برای بازگرداندن کالا م*دودیت زمانی وجود دارد؟

۵. مسئولیت پرداخت هزینه های مربوط به *مل و جابجایی بر عهده کدام یک از طرفین خواهد بود؟